הפרת חוזה חכירה

חוזה החכירה הינו חוזה בנוסח אחיד שאינו בר שינוי ואינו נתון למשא ומתן. הפרת תנאי מתנאי החכירה מהווה הפרת חוזה מול הרשות, המקנה לרשות את הזכות להטיל הגבלות וקנסות על נכס המקרקעין וכן להקפיא כל בקשה לביצוע דיספוזיציה (פעולה) בנכס עד לתיקון ההפרה.

במקרים מסוימים לרשות מוקנית גם הזכות להביא לביטול העסקה והשבת נכס המקרקעין לידיה.

כך למשל, בעל זכויות בקרקע המבקש לבצע עסקה בנכס המקרקעין והעברת זכויותיו לאחר, יחויב בקבלת הסכמת הרשות לכך. הבעיה היא כי הרשות לא תאשר את העברת הזכויות, אלא בכפוף לכך שבעל הזכויות עמד בכל התנאים והדרישות כפי שנקבעו בחוזה החכירה.

מה ייחשב הפרת חוזה החכירה?

משרדנו מלווה את לקוחות המשרד, חוכרים ויזמי נדל"ן, העומדים בפני סנקציה בגין הפרת חוזה מול רשות מקרקעי ישראל, שמונעת הלכה למעשה ביצוע של כל פעולה בנכס המקרקעין שלהם. אנו מושיטים להם סיוע מקצועי ובכללו ניתוח מצבם המשפטי וייעול ההליכים מול הרשות, תוך הקפדה יתרה על חיסכון בעלויות וקיצור משמעותי של סד הזמנים.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?