הקניית בעלות

כמה פעמים נשאלתם "האם לנכס יש טאבו"?

כאשר קרקע רשומה בבעלות רשות מקרקעי ישראל, הרשות רשאית בכל רגע נתון להסכים לביצוע העברת הבעלות בנכס המקרקעין או לסרב להקניית הבעלות ולהטיל הגבלות ותנאים כפי שתקבע טרם ביצוע ההליך.

כמו כן, הרשות רשאית להתוות את היקף הבנייה ולקבוע מה מותר ומה אסור לבנות במקרקעין, לרבות את התנאים למתן אישורה על היתרי הבניה המוגשים לפתחה, ולחייב את החוכר לעמוד במועדים קצובים לסיום הבניה, ותשלום דמי היתר בשל רצונו של החוכר להפיק מהקרקע הנאה נוספת בדמות מימוש זכויות בניה נוספות העלול להסתכם בסכומי עתק.

טיפ הזהב
רישום זכות הבעלות הפרטית בטאבו, משחררת את החוכר לתמיד מנבכי הבירוקרטיה וממתן דין וחשבון לרשות מקרקעי ישראל. למעשה, הבעלות מאפשרת לחוכר לבצע כל דיספוזיציה (פעולה) במקרקעין ללא כל תלות נוספת ברשות. מהלך כזה, מאפשר לבעל הזכויות המבקש לקדם הליכי תכנון בנכס המקרקעין לקצר באופן משמעותי את ההליך.

כך למשל, בקשה להרחבת הדירה, תוספת בניה, ממ"ד, בריכה ועוד, ייעשו ישירות מול מוסד התכנון וללא כל צורך בפניה נוספת לרשות, ומבלי להיות נתון לשינויים, להגבלות ולתנאים הנקבעים בנוהלי הרשות המתעדכנים מעת לעת על פי שיקול דעתה.

באילו קרקעות ניתן לבצע את הקניית הבעלות?

בחודש ינואר 2021, הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) אישרה את יישום הרפורמה והקניית הבעלות גם על נכסיה.

הקניית הבעלות ניתנה בתמורה וללא תמורה בהתאם לטיב המקרקעין ושטחם, בנכסי המקרקעין המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל –הרשומים בבעלות "מדינת ישראל", "רשות הפיתוח" ו"הקרן הקיימת לישראל".

מהם התנאים הבסיסיים לביצוע הקניית?

 • חוזה חכירה מהוון – תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מלוא תקופת החכירה.
 • העדר קיומן של חריגות בניה ושימושים החורגים ממטרת החכירה בנכס המקרקעין.
 • נכס מקרקעין שבנייתו הסתיימה בהתאם לתנאי חוזה החכירה.

הקניית הבעלות תינתן על פי רוב ללא תשלום:

בנכסי מגורים

 • דירת מגורים בבניה רוויה גדולה ככל שתהיה, אינה מחויבת בתשלום כלל.
 • דירת מגורים בבנייה נמוכה (בית פרטי), בשטח קרקע שאינו עולה על 280 מ"ר – אינה מחויבת בתשלום.

בנכסי תעסוקה

 • תנאי לבעלות הינו תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות החלות על המקרקעין.
 • המקרקעין אינם עולים על 16 דונמים.

תשומת הלב, כי אף במקרים שבהם הקניית הבעלות ניתנת לחוכר בתמורה, התשלום הנדרש מזערי ביחס לתשלומים העתידים שתדרוש הרשות מעת לעת, העלולים להסתכם כאמור בסכומים בלתי מבוטלים, כך לדוגמא;

 • בנכסי מגורים בבנייה נמוכה (בית פרטי) שגודלו מעל 280 מ"ר ועד 540 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלום 4.5% מערך הקרקע.
 • בנכס שגודלו מעל 540 מ"ר ועד 1,000 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלום 9% מערך הקרקע.
 • בנכס שגודלו מעל 1,000 מ"ר ועד 16,000 מ"ר, הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 31% מהפער שבין שווי זכויות החכירה הקבוע בחוזה החכירה המקורי לבין שווי הקרקע נכון למועד ביצוע הקניית הבעלות ובלבד שלא יפחת מ – 12% משווי הקרקע.

ברור אם כן כי הקניית הבעלות הן בתמורה והן ללא כל תמורה, עדיפה עשרות מונים על פני ההתמודדות מול נבכי הבירוקרטיה ותנאיה הנוקשים של רשות מקרקעי ישראל בביצוע פעולות בנכס המקרקעין.

הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לקבלת הצעה לבעלות פרטית ולרישום זכויותיכם בטאבו, בכך תוכלו לחסוך זמן יקר וכסף רב, ליהנות מעליית שווי המקרקעין, ולהתנתק לתמיד מרשות מקרקעי ישראל.

  התחילו צ'אט
  שלום,
  הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?