משקי עזר

משק עזר הוא יחידה הדומה לנחלה במושב אך לרוב קטנה ממנה, בשונה מנחלה הנותנת לבעליה את האפשרות לבנות שלוש יחידות – האחת עבור בעל הנחלה, השנייה עבור בן ממשיך והשלישית, עבור נכדו כיחידת דור שלישי, משק העזר מקנה לבעל המשק יחידת מגורים אחת בגודל של עד 160 מ"ר.

התמורות והשינויים ברכישת זכויות מהוונות במשק עזר:

בעבר אפשרה רשות מקרקעי ישראל לבעל זכויות במשק עזר לרכוש זכויות מהוונות הכוללות את הפוטנציאל התכנוני העתידי, קרי, רכישת זכויות בניה עתידיות כיום, אין אפשרות לרכוש פוטנציאל תכנוני עתידי כך שרכישת זכויות מהוונות תחול אך ורק בגין הזכויות הקיימות על פי אותה תוכנית מאושרת החלה על משק העזר בעת הרכישה ללא פוטנציאל עתידי.
ככלל, על פי חוזה חכירה לא מהוון, בעל משק עזר זכאי ליחידת דיור מקורית הפטורה מתשלום – עד 160 מ"ר מבנה. במצב זה בעל הזכויות אינו רשאי לבצע כל תוספת של שטח בנייה במשק העזר הכולל יותר מיחידת דיור אחת.

יחידת דיור נוספת תתאפשר רק במסרת חוזה מהוון:

באמצעות הליך רכישת זכויות מהוונות, רוכש בעל המשק זכות להקמת יחידת דיור נוספת, בכפוף לתנאים הבאים;

  • בעל זכויות במשק עזר רשאי לרכוש זכויות מהוונות עד שטח רציף של 2 דונמים בלבד אשר יהווה "השטח המהוון", יתרת השטח שמעל 2 דונמים ימשיכו לחול הוראות ההסכם המקורי למעט הזכויות למגורים ותחול חובת השבת הקרקע, שתמומש עם אישורה של תוכנית החדשה המשנה את ייעודו החקלאי של יתרת השטח.
  • עבור יחידת דיור אחד בגודל של עד 160 מ"ר כולל שטח חצר עד 500 מ"ר, ישולם 5.5% מערך הקרקע.
  • עבור יתרת השטח, המהווה השלמה של 1.5 דונמים, ישולמו דמי היוון בשיעור 51% מערך הקרקע, בהתאם לזכויות הבניה על פי תוכנית תקפה.

חשוב לדעת כי כאשר מחליט בעל משק העזר להוון זכויות בשטח גדול יותר מ- 2 דונמים, והיה והרשות מצאה כי הדבר נדרש לצורך ניצול יעיל של הקרקע ולא ניתן לשווקה בדרך של מכרז פומבי, היא רשאיתלאפשר לבעל הזכויות להוון את יתרת הזכויות בשטח גדול יותר בעד תשלום בשיעור של 91% מערך הקרקע.

תוספת בניה:
בעל הזכויות במשק העזר רשאי לבנות בתוך השטח המהוון יחידת דיור נוספות אך יידרש ישלם דמי היתר בשיעור של 31% משווי הזכויות הנוספות.

עבור יחידה נוספת שאינה בתוך השטח המהוון (2 דונמים) ישלם בעל הזכויות 91% משווי הזכויות הנוספות.

    התחילו צ'אט
    שלום,
    הגעת למיכל ואקרט - משרד עורכי דין, כיצד נוכל לעזור?